cmr damla sulama sistemleri; geleceðin sulama teknolojileri www.cmr.com.tr

damla sulama, damla sulama sistemleri, damla sulama fiyatlarý, damla sulama projesi, damla sulama sistemi, damla sulama borularý, damla sulama yöntemi, damla sulama boru fiyatlarý, damla sulama malzemeleri

 

Kredi kartý ile ödeme için týklayýnýz!


 

Güncel Duyurular;

Yeni Ürünümüz ANTDRIP Satýþta...

 1. Damla sulama nedir?>Damla sulama nedir?

  Damla sulama nedir?

 2. Neden damla sulama?

  Neden damla sulama?

 3. Bilinçsiz Sulama ve Çölleþme!

  Bilinçsiz Sulama ve Çölleþme!

 4. Tarým arazilerimizin çok az kýsmýný sulayabiliyoruz!

  Tarým arazilerimizin çok az kýsmýný sulayabiliyoruz!

Hýzla Yaygýnlaþan Sulama Sistemi Damla Sulama
Deðerli çiftçilerimiz;
    Bitkiler normal geliþme evrelerini tamamlayabilmeleri için devamlý surette kýlcal kökleri aracýlýðýyla topraktan su alýrlar. Bu nedenle bitkilerin geliþme dönemleri boyunca bitkinin kök bölgesinde, bitkinin ihtiyaç duyduðu miktarda nemin bulundurulmasý son derece önemlidir. Çok az yada çok fazla nem bitki geliþimini ve verimi olumsuz yönde etkiler. Öncelikli olarak yaðýþlarla oluþan nem miktarý, yaðýþ miktarýna, daðýlýmýna ve bitki su ihtiyacýný karþýlayabilecek durumda olmasý yönünden önemlidir. Ýþte, tarýmsal sulama bu noktada önem kazanmakta, sulama; yaðýþlarla karþýlanamayan bitki su ihtiyacýnýn deðiþik yöntemlerle bitki kök bölgesine verilmesi tanýmýyla karþýmýza çýkmaktadýr. devamý